Sáp nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã có nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân sự, thị trường tiêu thụ nhưng còn thiếu vốn để thúc đẩy kinh doanh phát triển.

Sáp nhập cùng MONEY LMD, Doanh nghiệp sẽ được:

  • Được đầu tư vốn và đồng hành trong việc bán sản phẩm, thu mua nguyên liệu để phát triển kinh doanh
  • Được hỗ trợ điều phối dòng tiền để tạo nguồn vốn tăng ổn định.