Thông báo đăng ký lịch làm việc với Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư World of Bank Group