Thông báo ngưng hoạt động kinh doanh Chi nhánh Sài Gòn Công ty Cổ phần World of Bank Group