Kế Hoạch Tuyển Dụng 2021

Giám Đốc Vùng

Số Lượng

2

Mức Lương

Thỏa Thuận

Giám Đốc Kinh Doanh

Số Lượng

2

Mức Lương

Thỏa Thuận

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Số lượng

2

Mức Lương

Thỏa Thuận

Giải Pháp Viên

Số Lượng

10

Mức Lương

Thỏa Thuận

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng

Số Lượng

10

Mức Lương

Thỏa Thuận

Nhân Viên Pháp Chế

Số Lượng

3

Mức Lương

Thỏa Thuận

Trưởng Phòng Pháp Chế

Số Lượng

1

Mức Lương

Thỏa Thuận

Thẩm Định Viên

Số Lượng

4

Mức Lương

Thỏa Thuận

Trưởng Phòng Thẩm Định

Số Lượng

3

Mức Lương

Thỏa Thuận

Nhân Viên Thủ Quỹ

Số Lượng

2

Mức Lương

Thỏa Thuận

Kế Toán Viên

Số Lượng

2

Mức Lương

Thỏa Thuận

Phó Phòng Kế Toán

Số Lượng

1

Mức Lương

Thỏa Thuận

Trưởng Phòng Kế Toán

Số Lượng

1

Mức Lương

Thỏa Thuận

Nhân Viên Makerketing

Số Lượng

3

Mức Lương

Thỏa Thuận