PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Số lượng

01

Mức lương

Thỏa thuận

NHÂN VIÊN MARKETING

Số lượng

01

Mức lương

Thỏa thuận

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Số lượng

10

Mức lương

Thỏa thuận

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH

Số lượng

01

Mức lương

Thỏa thuận

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Số lượng

03

Mức lương

Thỏa thuận